länkar

Om oss

Kvinnojourboende Linnéa är ett fristående skyddat boende för kvinnor med möjlighet till medföljande barn. Boendet har möjlighet att ta emot nya placeringar dygnet runt.

Linnéa ligger centralt i Göteborg, i ett före detta pensionat. Lokalerna har larm och TV-övervakning. Linnéa har en gammaldags charm och erbjuder ett bekvämt boende med stora gemensamma sällskapsrum. Boendet har plats för 26 kvinnor. Helpension samt tillgång till personal dygnet runt ingår.

Tillsammans med den boende och ansvarig socialsekreterare, görs en individuell arbetsplan som bl.a. kan innehålla säkerhetsplanering, praktisk hjälp och stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård, söka bostad mm. Vårt mål är att skapa en trygg miljö för våra boende för att kunna möjliggöra individens egen förmåga att reflektera och komma till insikt över sin situation och genom oss får stöd och hjälp till förändring så att de kan växa som individer och få ökad livskvalitet.

Systematiskt kvalitetsledningssystem
Det systematiska kvalitets arbetet inom företaget avser två delar. Den ena delen är vår arbetsmiljö som är reglerad enligt arbetsmiljölagen och som kräver att vi som arbetsgivare har ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att kunna upprätthålla och säkerställa att vår arbetsplats är trygg och säker. Den andra delen av vårt systematiska kvalitetsarbete är vår verksamhet som riktar sig mot våra klienter som är reglerad i SOFS 2011:9.

Internkontroll
Vår internkontroll syftar till att kontrollera att företaget följer uppsatta rutiner och processer i det dagliga arbetet. Varje månad genomförs stickkontroller av akter, dokumentation, genomförandeplaner, uppföljningsrapporter, kontroll av att skattningar är genomförda, tillbud och arbetsskador samt av ekonomi. Halvårsvis genomförs stickprover av sammanställning av skattningar. årsvis genomförs stickprov gällande gallring av journaler samt av kundenkäter Internkontrollen rapporteras till ekonomichef.

Definitioner av begrepp
Ledningssystem: System för att fastställa principer för ledning av verksamheten oavsett om det är arbetsmiljö eller verksamhetsledning

Process: En serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat t ex vår ärendeprocess

Kvalitet: Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter (både externa och interna föreskrifter) för det aktuella området.

Internkontroll: Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer, föreskrifter och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Läs mer om oss på Alla Bolag