länkar

Om oss

Kvinnojourboende Linnéa driver i samarbete med Göteborgs kommun och dess grannkommuner ett fristående skyddat boende för kvinnor. Möjlighet till medföljande barn finns. Boendet är upphandlat enligt ramavtal med Göteborgs stads upphandlings AB.

Tillsammans med den boende och ansvarig socialsekreterare görs en personlig arbetsplan. Vi samarbetar med sjukvården, polisen och andra som har kontakt med kvinnor i behov av hjälp och stöd.

Linnéa ligger centralt i Göteborg, i ett före detta pensionat. Lokalerna har larm och TV-övervakning. Linnéa har en gammaldags charm och erbjuder ett bekvämt boende med stora gemensamma sällskapsrum. Boendet har plats för 20 kvinnor. Helpension samt tillgång till personal dygnet runt ingår.

Systematiskt kvalitetsledningssystem
Det systematiska kvalitets arbetet inom företaget avser två delar. Den ena delen är vår arbetsmiljö som är reglerad enligt arbetsmiljölagen och som kräver att vi som arbetsgivare har ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att kunna upprätthålla och säkerställa att vår arbetsplats är trygg och säker. Den andra delen av vårt systematiska kvalitetsarbete är vår verksamhet som riktar sig mot våra klienter som är reglerad i SOFS 2011:9.

Internkontroll
Vår internkontroll syftar till att kontrollera att företaget följer uppsatta rutiner och processer i det dagliga arbetet. Varje månad genomförs stickkontroller av akter, dokumentation, genomförandeplaner, uppföljningsrapporter, kontroll av att skattningar är genomförda, tillbud och arbetsskador samt av ekonomi. Halvårsvis genomförs stickprover av sammanställning av skattningar. årsvis genomförs stickprov gällande gallring av journaler samt av kundenkäter Internkontrollen rapporteras till ekonomichef.

Definitioner av begrepp
Ledningssystem: System för att fastställa principer för ledning av verksamheten oavsett om det är arbetsmiljö eller verksamhetsledning

Process: En serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat t ex vår ärendeprocess

Kvalitet: Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter (både externa och interna föreskrifter) för det aktuella området.

Internkontroll: Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer, föreskrifter och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Läs mer om oss på Alla Bolag